Логістика |

Логістика

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЛОГІСТИКА»
ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ»
Телефон: +38 (057) 702-02-65; (внутрішній 3-02)
Спеціалізація «Логістика» спрямована на підготовку фахівців освітнього ступеня:
«Бакалавр» та «Магістр» (денної форми навчання),
«Бакалавр» та «Спеціаліст» (заочної форм навчання),
а також за програмою перепідготовки (друга вища освіта).
Термін навчання:
денна форма:
– бакалавр (4 роки)
– магістр (1 рік та 4 місяці)
заочна форма:
– бакалавр (5 років)
– спеціаліст (1 рік та 4 місяці).
ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Актуальність спеціалізації «Логістика» обумовлена потенційними можливостями істотного підвищення ефективності функціонування промислових та виробничо-комерційних організацій. Готуються висококваліфіковані фахівці з логістики, які можуть ефективно працювати в різних галузях економіки.  Кафедра логістики готує фахівців, які орієнтовані на роботу у функціональних сферах логістики промислових підприємств та комерційних організацій.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
Область професійної діяльності спеціаліста з логістики включає дослідження, методи та технології, що спрямовані на розробку та оптимізацію управлінських рішень в логістиці різних галузей економіки.
Спеціаліст з логістики під час навчання формує такі компетентності:
– планування (вміння використовувати підходи до дослідження та планування постачальницької,виробничої, збутової, транспортної, складської діяльності);
– мотивації (дослідження різних видів діяльності промислового підприємства та визначення резервів підвищення прибутку);
– організаційні (вміння логічно й послідовно викладати результати досліджень з метою їх подальшого практичного застосування);
– управлінські (вміння досліджувати управлінську та господарську діяльність промислових підприємств);
– координаційні (вміння досліджувати економічні явища і процеси, здійснювати координацію роботи підрозділів підприємства);
– аналітичні (вміння здійснювати аналіз господарської діяльності промислових підприємств) компетенції.
ВИКЛАДАННЯ
Підготовку навчання забезпечують кваліфікований склад викладачів, науковців, практиків і досвідчений методичний персонал. Викладання навчальних дисциплін з логістики забезпечене навчально-методичними виданнями, в тому числі навчальними  посібниками та підручниками. Базова освіта і кваліфікація професорсько-викладацького складу відповідають проблематиці, дисциплін що читаються на кафедрі.
РИНОК ПРАЦІ
Сьогодні ми є свідками буму проектування та виробництва в Україні логістичних центрів та сучасних складських комплексів. Підвищена увага до застосування логістичних технологій пов’язана з проблемами скорішого подолання відставання вітчизняної логістичної інфраструктури від середньосвітового рівня та підвищення використання стратегії аутсорсинга логістики вітчизняними підприємствами та торгівельними підприємства. Разом з тим, широке використання логістики в практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю скорочення загальних витрат підприємства та виходу на міжнародні ринки в якості конкурентоспроможного підприємства, що дозволяє досягти використання логістичних інструментів.
Спеціаліст з логістики  може займати в промисловості, торгівлі, сфері послуг різні посади: президент, заступник директора з логістики, керівник інтегрованої служби логістики, керівник регіонального розподільчого центру, управляючий матеріальними потоками, інтегральний менеджер з логістики, начальник відділу збуту, аналітик логістичного планування, начальник організації виробництва, експедитор, менеджер з постачань, менеджер зі збуту, транспортний аналітик, митний брокер.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Освітня програма націлені на формування у менеджерів промислових, торгівельних підприємств та підприємств сфери послуг різних форм власності та організаційно-правових форм системного погляду на логістику та управління ланцюгами поставок, на знайомство з сучасними концепціями та технологіями, що використовуються передовими підприємствами промислово розвинутих країн у логістиці, на розвиток знань та умінь по стратегічному плануванню, організації і управлінню логістичною системою підприємства, на вирішення проблем міжфункціональної і міжорганізаційної логістичної координації, на розвиток практичних навичок по формуванню мережної структури і управлінню ланцюгами поставок, на інтегроване планування і контролінг діяльності контрагентів у ланцюгах поставок.
Першочерговим завданням кафедри є підготовка кваліфікованих фахівців, які мають якісні знання комп`ютера, фінансову та економічну підготовку, посилені знання іноземної мови, здатні визначати проблему з точки зору системного підходу.