Менеджмент інноваційної діяльності |

Менеджмент інноваційної діяльності

«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ»
Телефон: +38 (057) 702-02-65; (внутрішній 3-02)
Україна взяла курс на розвиток економіки на основі інновацій, який обрали провідні розвинені країни світу. Тому як вітчизняним, так і закордонним підприємствам потрібні фахівці з управління інноваціями, комерціалізації інтелектуальної власності, тобто професіонали у сфері розвитку підприємництва. Обираючи спеціалізацію «Менеджмент інноваційної діяльності», Ви завжди будете впевнені у своєму майбутньому, забезпечуючи ефективну діяльність свого підприємства у відповідності до найперспективніших тенденцій розвитку світового бізнесу.
На кафедрі з 2009 навчального року працює програма підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Менеджмент інноваційної діяльності», дисципліни за якою викладаються англійською мовою. Студенти, які закінчують бакалавріат продовжують навчання на магістерській програмі «Менеджмент інноваційної діяльності» (в тому числі є можливість вивчати всі дисципліни англійською мовою).

Концепція освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Менеджмент інноваційної діяльності»
ОПП «Менеджмент інноваційної діяльності» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
Буклет

Концепція магістерської програми «Менеджмент інноваційної діяльності» (керівник проф. Ястремська О.М.)
ОПП «Менеджмент інноваційної діяльності» (другий (магістерський) рівень вищої освіти)
Буклет

Термін навчання:
денна форма – бакалавр (4 роки)
денна форма  – магістр (1 рік та 4 місяці)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Виявляти нові можливості для розробки нових видів продукції, послуг, технологій та забезпечувати їх реалізацію в умовах ризику.
Визначати перспективні цілі і завдання інноваційного розвитку підприємств.
Проектувати та реалізувати нові бізнес-моделі підприємницької діяльності.
Забезпечувати права власності щодо інтелектуальних розробок.
Організовувати міжфірмову взаємодію підприємств між собою та із споживачами.
Працювати в команді та управляти підлеглими.
Створювати нові знання, формувати і розвивати бази новітніх знань.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
здатності виявляти нові можливості для розробки нових видів продукції (послуг) і нових видів економічної діяльності (бізнесу) та забезпечувати їх реалізацію в умовах високого динамізму та невизначеності;
визначенні перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку підприємства, організації, підрозділу;
проектуванні та реалізації нових бізнес-моделей та форматів підприємницької діяльності, – адекватних технологічним та продуктовим інноваціям підприємства, організації;
комерціалізації результатів інтелектуальних розробок із забезпеченням прав власників;
узгодженні традиційної і інноваційної діяльності підприємства;
забезпеченні процесного підходу в дослідженнях, розробках та просуванні продукції на ринок;
прийнятті стратегічних і тактичних інноваційних рішень в межах своєї компетенції;
координації діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо наскрізного управління інноваційними процесами;
організації міжфірмової взаємодії підприємств та узгодженні взаємних інтересів у створенні інноваційної продукції;
тактичному, з елементами стратегії, управлінні первинними підрозділами на усіх стадіях інноваційного процесу з метою мінімізації загальних витрат або підвищення якості інноваційної продукції чи послуг;
керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за молодших спеціалістів та бакалаврів;
оцінці результативності інноваційних проектів, використовуючи нові методики розрахунку й обґрунтування соціально-економічних показників;
умінні створювати нові знання, формувати і розвивати базу знань та забезпечувати ефективне використання знань в інноваційній діяльності підприємства (організації).

ВИКЛАДАННЯ здійснюється на високому професійному рівні. Професорсько-викладацький склад кафедри має потужний інтелектуальний потенціал та досвід практичної роботи на вітчизняних підприємствах. Ви маєте можливість отримання знань від провідних вчених ХНЕУ та Національної Академії наук України, що досліджують інноваційні процеси, і керівників-практиків, які впроваджують їх у різноманітні бізнес-процеси. Очолює кафедру д.е.н., професор Ястремська О.М,. При проведенні навчального процесу Застосування інтерактивних методів навчання: проблемних лекцій-дискусій, тренінгів, круглих столів, рольових ігор, а також комп’ютерні інтерактивні мультимедійні навчальні матеріали. Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

РИНОК ПРАЦІ
Менеджер з інноваційної  діяльності  у майбутньому може  працювати  на  таких  посадах:
керівник підприємства;
менеджер по логістиці;
керівник інноваційних проектів і програм, відділів розвитку;
менеджер по дослідженню ринків і вивченню суспільної думки (PR);
менеджер комерційної діяльності;
інформаційної аналітик;
фахівець інформаційного аналізу;
консультант по зовнішньоекономічній діяльності підприємства;
консультант по діяльності ефективності підприємства;
науковий співробітник;
викладач.