Викладачі |

Викладачі

Професори і викладачі
кафедри менеджменту, логістики та економіки

Ястремська Олена Миколаївна
Завідувач кафедри МЛЕ,
доктор економічних наук, професор.

Репозитарій 
Розклад занять

Email: iastremska_om@hneu.net

Навчальні дисципліни:
«Основи наукових досліджень»,
«Менеджмент»,
«Стратегічне управління».

Наукові інтереси
Стратегічне управління підприємствами, інвестиційна діяльність, управління трудовими ресурсами, брендинг.

Додаткова інформація
Автор наукових публікацій — 354, в т.ч 49 монографій. Член Української асоціації кібернетиків, нагороджена нагрудними знаками «За наукові досягнення», «Відмінник освіти України», почесною грамотою МОН України, двома Золотими знаками ХНЕУ ім. С. Кузнеця, дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін» за 2005 р. та переможець у номінації «Завідувач кафедри» за 2016 р. З 2010 р. є головою спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 із захисту кандидатських дисертацій ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Була членом наукового колективу із розробки стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 р., стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 р., стратегії розвитку м. Харкова до 2020 та керівником 14 фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт за пріоритетними напрямами наукових досліджень України. За період з 1999 р. по 2016 р. під її керівництвом захищено 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 3 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Є членом редколегії журналу «Економіка розвитку» та збірника наукових робіт «Управління розвитком» ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що є фаховими з економіки, постійно бере участь у роботі організаційних комітетів з проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем менеджменту та економіки.

 
 


Пономаренко Володимир Степанович
Ректор, Професор кафедри МЛЕ,
доктор економічних наук, професор

Репозитарій
Розклад занять
Email: post@hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:

Наукові інтереси
Стратегічне управління підприємств. Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні

Додаткова інформація
Заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії наук України, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної інженерної академії. У науковому світі він є відомим численними працями в напрямах стратегічного менеджменту підприємства, розвитку вищої школи, регіонального економічного розвитку, економіко-математичних методів і моделей та сучасних інформаційних технологій.
Пономаренко В.С. є керівником робочої групи з розроблення “Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на 2009 – 2020 рр.” та головою секції “Теоретичні основи і практичні рекомендації з проблем економічного розвитку регіону” Північно-Східного наукового центру НАН України. Бере активну участь у науковій та громадській дискусії з проблеми реформування освітньої галузі України, є головою Науково-експертної ради при Державній інспекції навчальних закладів України, а також членом Атестаційної колегії МОН України. Ним були створені праці щодо концепції розвитку економічної освіти та вищої освітньої галузі України в цілому. У 2012 р. вийшла його монографія “Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні”, що перекладена російською та французькою мовами.
Результати досліджень Пономаренка В. С. оприлюднені у більш як 300-х наукових та навчально-методичних працях, серед яких 74 монографії та 116 навчально-методичних видань, 10 з яких із грифом МОН України.
Під науковим керівництвом Пономаренка В. С. захищені 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 25 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


Строкович Ганна Віталіївна
Професор кафедри МЛЕ,
доктор економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять
Email: hanna.strokovych@hneu.net

Навчальні дисципліни:
«Основи науково-аналітичних досліджень»,
«Моделювання інновацйно-логістичних процесів»,
«Інфраструктура товарного ринку, товарознавство»,
«Управління розвитком».

Наукові інтереси
Стратегічне управління якістю функціонування підприємств, інвестиційно-інноваційна діяльність, логістичні бізнес-процеси.

Додаткова інформація
Автор 143 наукових публікацій, в т.ч. 11 монографій, 5 статей у наукометричній базі Scopus та 1 стаття у Web of Science. Має 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права. Науковий керівник переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт. Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. Нагороджена почесною грамотою МОН України, дипломат обласних конкурсів «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінаціях «Завідувач кафедри» та «Науковець». Постійно підвищує кваліфікацію (Kensington Academy of English from 11.12.2017 to 13.12.2017. Expected entry level of English for the TR course is B2). Приймала участь у якості керівника або старшого наукового співробітника у численних дослідженнях за фундаментальними держбюджетними темами, комплексній науково-дослідній роботі, прикладних темах. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з проблем менеджменту та економіки.

Мартиненко Марина Вікторівна
П
рофесор кафедри МЛЕ,
доктор економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
maryna.martynenko@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Управління розвитком: інноваційний аспект»,
«Економіка підприємства».

Наукові інтереси
Управління організаційними знаннями підприємства, економіка освіти, професійна освіта, управління інтелектуальним капіталом та інтелектуальними активами підприємства.

Додаткова інформація
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 83, серед них 2 одноосібні монографії, 6 колективних монографій, 14 статей у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, серед яких 7 статей – у наукометричній базі Scopus. Сертифікат «Викладач навчальних тренінгів». Пройшла підвищення кваліфікації за програмами: Інноваційний менеджмент. Сучасні технології в освіті. Електронні персональні навчальні системи Moodle. Психолого-педагогічні основи дистанційного навчання. Сучасні педагогічні технології.

Верещагіна Ганна Валентинівна
Заступник завідувача кафедри,
доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Hanna.Vereshchahina@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Економіка знань та інноваційна інфраструктура : Інноваційна інфраструктура»,
«Інноваційний розвиток підприємства»,
«Інноваційні технології в логістиці»,
«Основи наукових досліджень»,
«Стратегічне управління інноваційним розвитком»,
«Управління інноваційними проектами»,
«Моделювання інноваційних процесів».

Наукові інтереси
Обґрунтування стратегічних напрямів інноваційних процесів, економічні проблеми ринку цінних паперів, проблеми конкурентоспроможності.

Авраменко Олена Володимирівна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Olena.Avramenko@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Логістика»,
«Логістика невиробничої сфери: комерційна логістика»,
«Менеджмент якості і сертифікації продукції»,
«Функціональна логістика».

Наукові інтереси
Логістика, види комерційної логістики та її функціональні області, проблеми управління якістю продукції.

Додаткова інформація
Автор та співавтор монографій, навчальних посібників, наукових статей, тез доповідей на конференціях, методичних розробок з навчальних дисциплін.
Підвищувала кваліфікацію в Центрі освітніх інноваційних технологій ХНЕУ ім. C. Кузнеця за напрямком: Основи організації навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle.

Велика Олена Юріївна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email: velikaya@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Менеджмент організацій»,
«Корпоративне управління»,
«Управління інноваціями».

Наукові інтереси
Формування фінансових ресурсів підприємства, інвестиційна діяльність підприємства.

Додаткова інформація
Кількість науково-методичних робіт – більше 45, у т.ч. 1 підручник, 1 навчальний посібник, 1 колективна монографія та 1 конспект лекцій, більше 10 наукових статей, участь у конференціях. Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Створення та просування навчально-освітніх сайтів».

Веретенникова Ганна Борисівна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Hanna.Veretennykova@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Операційний менеджмент»,
«Організація і планування виробництва»,
«Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства»,
«Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів».

Наукові інтереси
Організація виробничих процесів, формування фінансових стратегій, економічна безпека підприємства.

Додаткова інформація
Має сертифікат учасника тренінгу «Особливості тренінгової діяльності у роботі викладача вищого навчального закладу».

Заславська Катерина Анатоліївна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Kateryna.zaslavska@hneu.net

Навчальні дисципліни:
«Управління малим бізнесом»,
«Комплексний тренінг».

Наукові інтереси
Управління малим бізнесом, управління змінами, сучасні тренди в освіті, управління розвитком, тайм-менеджмент.

Додаткова інформація
Кількість наукових та науково-методичних праць — більш 45, в тому числі 2 монографії, 3 навчальних посібника. Участь в наукових конференціях. Відповідальний виконавець НДР.
Пройшла підвищення кваліфікації за програмами «Розробка персональних навчальних систем», «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», «Освоєння пакетів програм для створення аудіо-, відео навчально-методичних розробок. Основи компетентісно-орієнтованого навчання у вищій школі».
Брала участь у тренінговій програмі підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, який організовано університетом Люм’єр Ліон 2 (Франція). Має досвід проведення та фасилітації бізнес-симуляцій «Shadow Manager» та тренінгу з розробки підприємницьких проектів (за підтримки університету Люм’єр Ліон 2 (Франція)
Пройшла курс соціального підприємництва професора Ян-Урбан Сандала (Норвегія).
Є членом робочої групи міжнародного проекту Erasmus + “Promoting internationalization of research through establishment and operationalization of Cycle 3 quality assurance system in line with the European integration” (C3QA). Брала участь у програмах міжнародної мобільності Erasmus + KA1.
Має сертифікат Business English Certificate Vantage.

Колодізєва Тетяна Олександрівна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Tetiana.Kolodizieva@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Управління ланцюгами поставок»,
«Інноваційні технології в логістиці, інтелектуальна власність та трансфер технологій»,
«Функціональна логістика»,
«Логістика».

Наукові інтереси
Стратегічне планування та оцінка ефективності логістичної діяльності, теоретико-методологічне та організаційно-методичне забезпечення проектування логістичних систем підприємств, управління ланцюгами поставок, інноваційна логістика, проблеми логістизації діяльності національних підприємств.

Додаткова інформація
Керівник бакалаврської програми «Логістика».
Кількість науково-методичних праць ‒ 115, з них 5 навчальних посібників, 55 наукових публікацій, включаючи 3 монографії. Має шість  сертифікатів ‒ Координаційної ради з логістики Московського транспортного інституту за програмою підвищення кваліфікації «Еффективная логистика» (2003 р.); НФаУ «Сучасні логістичні технології та інструменти» (2008 р.); НФаУ «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (2011 р.); ХНЕУ ім. С. Кузнеця, курс підвищення кваліфікації на тему: «Електронні персональні навчальні системи (Moodle)» (2014 р.); ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Програма підвищення кваліфікації: «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (2017 р.).

Пасько Марина Іванівна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
 Maryna.Pasko@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Комунікативний менеджмент»,
«Маркетинговий менеджмент»,
«Управління іміджем підприємства».

Наукові інтереси
Організаційні комунікації, управління маркетинговими матеріальними та інтелектуальними активами, іміджелогія.

Додаткова інформація
Кількість навчально-методичних праць – 16. Кількість наукових публікацій – 24, з них 1 колективна монографія та навчально-практичний посібник.
Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Школа бізнес-тренера». Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО).

Письмак Вікторія Олексіївна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Viktoriia.Pysmak@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Логістика»,
«Логістичний менеджмент»,
«Управління ризиками в логістиці».

Наукові інтереси
Формування відносин між постачальниками та підприємствами в процесі закупівельної діяльності, управління ризиками в логістиці.

Додаткова інформація
Автор більш ніж 30 науково-методичних публікацій, в т.ч. 1 монографія та 2 навчальних посібника з грифом МОН.

Самойленко Вікторія Вікторівна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять
Email:
Viktoriia.Samoilenko@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Фінансовий менеджмент»,
«Реінжиніринг бізнес-процесів»,
«Економічний аналіз діяльності підприємства».

Наукові інтереси
Питання управління кадровим забезпеченням промислових підприємств, мотивація, розвиток персоналу, психологія управління, управління виробничим станом працівника, емоційний ресурс персоналу.

Додаткова інформація
Кількість навчально-методичних праць – 14. Кількість наукових публікацій – 20, з них 2 колективних монографій. Пройшла підвищення кваліфікації у 2018 році в Українській інженерно-педагогічній академії Член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО).

Сігаєва Тетяна Євгенівна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Tetiana.Sihaieva@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Операційний менеджмент»,
«Operations Management»,
«Менеджмент торгівельних та посередницьких організацій»,
«Управління інноваційними проектами».

Наукові інтереси
Комунікаційна взаємодія підприємства, рекламна діяльність, інноваційно-інвестиційнй розвиток підприємства.

Додаткова інформація
Заступник декана по роботі з іноземними студентами.
Кількість науково-методичних праць — 15. Кількість наукових публікацій — 22, з них участь у колективних монографіях. Участь в наукових конференціях.
Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Застосування пакетів програм для створення аудіо, відео навчально-методичних розробок» та «Розробка тренінгу».
Має сертифікат Business English Certificate Vantage.

The best professor

Томах Вікторія Володимирівна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук, доцент.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Viktoriia.Tomakh@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Операційний менеджмент»,
«Економіка знань та інноваційна інфраструктура»,
«Трансфер технологій»,
«Інтелектуальна власність»,
«Інтелектуальний бізнес».

Наукові інтереси
Управління знаннями підприємства, управління трудовими ресурсами, проблеми управління інтелектуальною власністю та трансферу технологій.

Додаткова інформація
Автор більш ніж 35 наукових публікацій.
Підвищувала кваліфікацію у Центрі освітніх інноваційних технологій при ХНЕУ ім. С. Кузнеця за напрямом: «Особливості організації тренінгової діяльності у вищих навчальних закладах», у ДВНЗ «Державний інститут інтелектуальної власності» НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві щодо «Формування системи управління інтелектуальною власністю в Україні».

Геращенко Інна Миколаївна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук
.

Репозитарій
Розклад занять
Email: Inna.Herashchenko@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
“Стратегічне управління”,
“Економіка підприємства”,
«Планування діяльності підприємства»,
«Менеджмент».

Наукові інтереси
Стратегічне управління підприємством, інноваційний розвиток підприємства, конкурентоспроможність людських ресурсів і підприємства на ринку праці.

Додаткова інформація
Профорг кафедри економіки, управління підприємства та логістики.
Кількість наукових публікацій – 24, з яких: 1 розділ у колективній монографії, 9 статей (в тому числі 7 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в науковому періодичному виданні, яке включено в міжнародні наукометричних баз, 1 стаття в іноземному виданні), 14 публікацій за матеріалами конференцій.
Має свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою: «Застосування пакетів програм для створення аудіо, відео навчально-методичних розробок».
Проходить підвищення кваліфікації за програмою: «Створення та просування непрофесійних сайтів».

Демченко Ганна Володимирівна
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук.

Репозитарій
Розклад занять

Навчальні дисципліни:
«Стратегічне управління»,
«Логістика».

Наукові інтереси
Стратегічне управління; інноваційний розвиток підприємства; менеджмент зовнішньоекономічної торгівлі; логістика; модерація групової роботи.

Додаткова інформація
Має сертифікат учасника тренінгів:
«Правила підготовки та аналіз ефективності інвестиційних та інноваційних проектів»;
«Норми та правила ведення торгівлі зі странами ЕС» в рамках Школи міжнародної торгівлі»;
«Правила роботи в мережі Enterprise Europe Network»;
«Ораторське мистецтво»;
Учасник проектів:
«Транскордонне співробітництво в рамках регіональної політики» (на прикладі країн ЕС);
«TEMPUS — проект «Інноваційна гібридна стратегія IT–аутсорсингового партнерства з підприємствами».

Козлова Інна Миколаївна
Викладач кафедри МЛЕ
.

Репозитарій
Розклад занять
Email: Inna.Kozlova@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Менеджмент»,
«Управління іміджем підприємства»,
«Менеджмент організацій».

Наукові інтереси
Управління трудовими ресурсами, сучасні тенденції розвитку менеджменту.

Додаткова інформація
Заступник декана факультету менеджменту і маркетингу з організаційно-виховної роботи.
Автор більше 30 опублікованих науково-методичних і наукових робіт, серед яких15 наукових публікацій і тез доповідей на науково-практичних конференціях, 16 навчально-методичних розробок за профілем кафедри. Пройшла підвищення кваліфікації за програмами «Розробка персональних навчальних систем», «Формування практичних навичок щодо оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів з використанням сучасних комп’ютерних технологій».

 
 

mer

Мерхо Олександр
Доцент кафедри МЛЕ,
кандидат економічних наук.

Репозитарій
Розклад занять

Email:
alexander.merho@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності»,
«Репутаційний менеджмент»
«Основи науково-аналітичних досліджень»,
«Економіка підприємства».

Наукові інтереси
Розвиток продуктивних сил та забезпечення економічної безпеки, моделювання соціально-економічних систем, питання державного регулювання, теорія податків.

Додаткова інформація
Автор більш ніж 40 наукових публікацій, в т. ч. 4-х у колективних монографіях, та 3-х навчально-методичних робіт. Пройшов підвищення кваліфікації за програмами: «Розробка персональних навчальних систем» (2013/14 н.р.), «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (2015/16 н.р.), «Науково-педагогічний працівник зі спеціальності 073 «Менеджмент» (УІПА, 2017/18 н.р.) та «Правове регулювання інтелектуальної власності в освіті» (ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2018 р.).
Нагороджений державною та відомчими нагородами і відзнаками.
В 2012 – 2013 рр. стипендіат Президента України для молодих вчених.
Нагороджений Почесною грамотою Харківської міської ради (2016 р.).

Захаров Володимир Андрійович
Старший викладач кафедри МЛЕ

Репозитарій
Розклад занять

Email:
Volodymyr.Zakharov@m.hneu.edu.ua

Навчальні дисципліни:
«Контролінг»,
«Планування та організація діяльності підприємства»,
«Операційний менеджмент».

Наукові інтереси
Впровадження сучасних методів організації виробництва, зокрема «Бережливого виробництва»; удосконалення якості операційного менеджменту; енергозберігаючі технології.

Додаткова інформація
Має сертифікат школи бізнес-тренера та QA. Автор близько 25 наукових і навчально-методичних праць.