Менеджмент організацій і адміністрування |

Менеджмент організацій і адміністрування

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ»
Телефон: +38 (057) 702-02-65; (внутрішній 3-02)

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» розрахована на абітурієнтів, які бажають набути компетентності щодо організації та управління підприємствами. Головна мета підготовки менеджерів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організації і адміністрування» полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки.
ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ
БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
Буклет

МАГІСТР МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Термін навчання:
денна форма:
– бакалавр (4 роки)
– магістр (1 рік 4 місяці)
заочна форма:
– бакалавр (5 років);
– магістр (1 рік 4 місяці)

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» є універсальною, випускник може займати керівні посади на всіх рівнях управління, працювати економістом, менеджером (управителем) з адміністративної діяльності на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
У процесі навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» студент набуває компетентності з планування, мотивації, контролю, організації та координації: розроблення тактичних і оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства; прийняття комплексних ефективних управлінських рішень; планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складання планів розвитку персоналу підприємства; організація колективної праці; координації командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві; організації та раціоналізації робочих місць; організації ефективної системи обміну інформацією; регулювання технологічних процесів; розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці; формування та розвитку організаційної культури; здійснення консультаційної діяльності.

ВИКЛАДАННЯ
Викладання здійснюється на високому професійному рівні. Професорсько-викладацький склад кафедри має потужний інтелектуальний потенціал та досвід організаційно-практичної роботи на вітчизняних підприємствах. Колектив кафедри велику увагу приділяє підвищенню якості викладання на основі впровадження в навчальний процес результатів науково-аналітичних досліджень

РИНОК ПРАЦІ
Випускник освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» може працювати керівником підприємств, установ та організацій; керівником виробничих та інших основних підрозділів; директором з виробництва; професіоналом з корпоративного управління, управління активами; професіоналом з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; консультантом з ефективності підприємництва; фахівцем з ефективності підприємництва; фахівцем з раціоналізації виробництва; менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності.